Language
Meny Meny

Integritetspolicy för Byggma ASA

  • byggma.se /
  • Integritetsp…Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Byggma ASA (organisationsnummer 979 165 285). Vi värnar din personliga integritet och skyddar alltid den information vi har om dig. På den här sidan informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har. Vi hoppas att vi på detta sätt bidrar till att du känner dig trygg i ditt förhållande till oss som företag. Det är nämligen mycket viktigt för oss. Tveka inte att ta kontakt med oss direkt om du har några frågor.

Hur används dina personuppgifter? Byggma ASA lagrar och använder de personuppgifter som samlas in om dig utifrån din användning av vår webbplats. Om inget annat specifikt anges när du lägger in personuppgifter på vår webbplats är det Byggma ASA som är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter.

Vem kan vi komma att dela informationen med? Uppgifter kan vidarebefordras till Byggma ASA:s samarbetspartner i de fall då en samarbetspartner är inblandad i att administrera fördelningen av relevant material eller information, men de lämnas i annat fall inte ut till någon annan. Vi kan ge nödvändig information till relevanta myndigheter i de fall vi är ålagda att göra det efter godkännande eller begäran från dig.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev Om du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev från oss ombeds du att uppge viss information om dig själv, till exempel namn och e-postadress. Dessa uppgifter används för att administrera och skicka ut nyhetsbrevet via e-post.

Vem skyddar dina personuppgifter? Byggma ASA har vidtagit nödvändiga tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är skyddade mot olyckstillbud, ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, samt alla andra former av otillåten hantering. Det är vårt jobb att skydda dina personuppgifter på ett bra och tryggt sätt.

Dina rättigheter:

Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra information som du tidigare har uppgett, dra tillbaka ett samtycke och meddela att du motsätter dig vidare hantering av dina personuppgifter, eller att du inte vill ta emot ytterligare information från Byggma ASA.

Kontakta oss via e-post: byggma@byggma.no

 

Information om cookies Vi samlar in information om dig och dina användarvanor och preferenser med hjälp av cookies/informationskapslar. Vi använder oss av informationskapslar för att anpassa innehåll och annonser

utifrån vad vi tror att du har störst intresse av. Vi använder dem även för att använda funktioner för sociala medier mer målinriktat och för att analysera vår trafik.

 

Samtycke Genom att besöka webbplatsen byggmagroup.se eller andra kommunikationskanaler som registrerar eller överför information om dig till Byggma ASA, bekräftar du att du har läst denna integritetspolicy och godkänner att informationen om dig hanteras som beskrivits. Om du inte godkänner riktlinjerna för personuppgiftsskydd bör du inte använda vår webbplats. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras. Därför bör du regelbundet gå igenom dessa villkor för att säkerställa att du fortsatt ger ditt samtycke.

Frågor? Om du har frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att skicka ett mejl till byggma@byggma.no

 

 

Sekretesspolicy

Byggma ASA har stort fokus på integritet och skydd av personuppgifter i vardagen. Alla interna och externa personer som interagerar med oss ska kunna känna sig säkra på att personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt. Vi vill att de registrerade ska veta vilka rättigheter de har enligt GDPR och att vi säkerställer deras integritet.

Denna sekretesspolicy innehåller både allmän information om hur vi samlar in och använder personuppgifter och information om hur vi behandlar personuppgifterna. Den innehåller också information om hur vi skyddar dina rättigheter enligt reglerna i GDPR (som gäller från den 25 maj 2018).


Följande viktiga begrepp används i denna policy:


Personuppgifter:
Personuppgifter är all information (t.ex. namn, adress och e-postadress) som kan kopplas till en viss person.

De registrerade:
De registrerade är de personer som personuppgifterna kan kopplas till (anställda, användare, kunder, kontakter etc.)

Behandling:
En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder som görs beträffande personuppgifter.
Till exempel: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Behandlingsansvarig:
Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter och vilka medel som ska användas för att behandla uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt lagen.

Personuppgiftsbiträde:
Ett personuppgiftsbiträde är en organisation eller person som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med det avtal som har ingåtts med den personuppgiftsansvarige.


Allmän information om behandling av personuppgifter
Lagen reglerar alla former av behandling av personuppgifter. Lagen ställer strikta krav på sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.
Datainspektionen övervakar att lagen följs.


Vilka typer av personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är all information som går att koppla till dig som individ. Vi sparar endast information som är nödvendig för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts eller för att leverera. Vi begränsar behandlingen till det som är absolut nödvändigt för den tjänst vi ska tillhandahålla eller har behov av.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Byggma ASA är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss med anledning av denna sekretesspolicy eller vill ha annan sekretessinformation kan du använda följande kontaktuppgifter:

Byggma ASA,                                                          E-postadress: gdpr@byggma.no      
Sekretesspolicy för kunder i Byggma ASA med dotterbolag

Så här samlar vi in dina personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, från någon som representerar dig eller från andra källor som du har pekat ut eller som följer naturligt av den typ av tjänst som vi tillhandahåller eller erbjuder dig. Ibland behöver vi få information direkt från andra offentliga eller privata institutioner.

Vi samlar endast in personuppgifter när det är nödvändigt i samband med upprättandet och förvaltningen av dina avtal med oss. Vi gör det för att vi har förpliktelser gentemot dig som kund/partner och för att kunna tillgodose dina önskemål och behov.

Förutom överenskomna och lagstadgade skyldigheter kan vi endast använda din personliga information om vi har fått ditt samtycke. Du måste ha gett ditt samtycke frivilligt och du måste ha informerats om syftet med att använda uppgifterna.

Kameraövervakning i våra lokaler är tydligt skyltad och överensstämmer med bestämmelserna i kamerabevakningslagen.

Vilka typer av personuppgifter som behandlas:
Personuppgifter är all information som går att koppla till dig som individ. Vi sparar endast information som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts eller för att leverera. Vi begränsar användningen till det som är absolut nödvändigt för den tjänst vi ska tillhandahålla eller har behov av.Syftet med behandlingen - vad uppgifterna används till:
Uppgifterna lagras för att vi ska kunna hantera din kundrelation med oss. Uppgifterna gör att vi kan uppfylla våra förpliktelser i kundrelationen.

Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål:

  • Kundadministration, fakturering och leverans av varor och tjänster
  • Leverantörsadministration, mottagning av varor
  • Marknadsföring och kunduppföljning
  • Hälsa, miljö och säkerhet

 

Vilka vi delar uppgifterna med
Vi delar nödvendig information med våra medarbetare för att de ska kunna registrera dig i nödvändiga portaler/system. I den utsträckning som krävs enligt lag eller rättsliga beslut eller som är nödvändig för revisjon eller utredning av eventuella brott mot vår verksamhet kan relevant information lämnas till offentliga myndigheter eller eventuella andra berättigade parter. 


Hur länge uppgifterna lagras
Vi behåller personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter eller vissa lagstadgade krav. Det innebär att lagringstiden för olika kategorier av uppgifter kan variera. Vi tar bort eller anonymiserar kategorierna av dina personuppgifter när uppgifterna inte längre behovs.


Hur vi skyddar uppgifterna
Vi arbetar systematiskt för att skydda informationssäkerheten och vidtar både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna från obehörig åtkomst och användning. I de fall vi delar personuppgifter med tredje part ställer vi samma krav på informationssäkerhet på dem.


Information och ändringar vad gäller lagrade uppgifter
Du kan kontakta oss om du har frågor om eller vill se vilka uppgifter om dig vi lagrar. Om du upptäcker fel eller om det sker ändringar i uppgifterna (t.ex. om du har ny adress, nytt telefonnummer, ny e-postadress) är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan uppdatera uppgifterna. Vi är skyldiga att inom 30 dagar ge dig information om vilka registrerade uppgifter vi har om dig.

Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet samt rätt att invända mot vissa former av behandling.

Du kan rapportera till Datainspektionen om du inte får den information du har rätt till om dina personuppgifter eller har något annat klagomål angående behandlingen av personuppgifterna.

 

X

Vi använder cookies på våra webbsidor. Genom att använda våra webbsidor samtycker du till vår användning av cookies i din webbläsare.

Jag förstår, visa inte det här meddelandet igen.
Läs mer om cookies | Läs vår dataskyddpolicy